Minimal skin

Square skin

Flat skin

Line skin

Polaris skin

Futurico skin

Javascriptサンプル集 - Saetl.net